Pracownicy Zakladu


 

K. Krzemień, J. Trepińska, A. Bokwa (red.)
2005
Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych
 
 

Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
ISBN 83-88424-52-1, 2005

Recenzje:

prof. dr hab. Wojciech Chełmicki,

dr hab. Bogdana Izmaiłow,

prof. dr hab. Kazimierz Krzemień,

prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk,

prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź,

dr hab. Zygmunt Olecki,

prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka,

dr hab. Zbigniew UstrnulSpis treści

Przedmowa ....9

Działalność i rola stacji terenowych

Janina Trepińska ­ Historia uniwersyteckiej stacji meteorologicznej w Krakowie jako przykład ciągłości badań naukowych ....13 History of the meteorological station at the Jagiellonian University as an example of the continuity in scientific investigation ....22

Marek Nowosad O uwarunkowaniach funkcjonowania uniwersyteckich stacji naukowych ....23 Factors conditioning the activity of university research stations ....28

Jan Rodzik, Jolanta Rodzoś Walory edukacyjne otoczenia Roztoczańskiej Stacji Naukowej UMCS i ich wykorzystnie ....29 Educational advantages of the Roztocze research station environs ....37

Małgorzata Pietrzak Wykorzystanie stacji terenowych na potrzeby stażów studenckich na przykładzie Stacji Naukowej IGiGP UJ w Łazach ....39 Usage of field research station for students training, field station in Łazy as an example ....44

Terenowe badania klimatologiczne

Barbara Obrębska-Starkel, Anita Bokwa, Krzysztof Matuszyk Zakres i metody badań klimatu lokalnego i mikroklimatu na Stacji Naukowej IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej w latach 1964-2004 ....47 The scope and methods of microclimate and local climate studies at the research station of the Institute of Geography and Spatial Management (Jagiellonian University) in Gaik-Brzezowa in the years 1964-2004 ....56

Agnieszka Saramak, Lilianna Skublicka, Agnieszka Wypych Bibliografia publikacji i opracowań wykonanych na podstawie danych ze Stacji Naukowej IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej w latach 1964-2003 ....57

Krzysztof Błażejczyk, Andrzej Kotarba, Robert Twardosz Zróżnicowanie topoklimatyczne Gaika-Brzezowej ....71 Topoclimatic differentiation of Gaik-Brzezowa ....76

Dorota Matuszko Próba określenia wpływu zbiornika wodnego na zachmurzenie i usłonecznienie (na przykładzie Zbiornika Dobczyckiego) ....79 Influence of water reservoir on cloudiness and sunshine duration (with Dobczyce Reservoir as an example) ....89

Marek Nowosad, Andrzej Gluza, Krzysztof Siwek Terenowe badania klimatyczne prowadzone przez lubelski ośrodek geograficzny ....91 Field climatological research by the Lublin geographers ....108

Marek Błaś, Mieczysław Sobik Osobliwości klimatu Karkonoszy i Gór Izerskich ....109 Climatic peculiarities of the Izera and Giant Mountains (Western Sudetes) ....120

Witold Gorączko Feny swobodne w świetle obserwacji meteorologicznych na Szrenicy ....123 Free foehn in the light of meteorological observations at the Szrenica Mt. (Sudetes) ....132

Krzysztof Błażejczyk, Anna Kunert, Magdalena Ożga Stosunki radiacyjne terenów zurbanizowanych o różnej wielkości ....135 Radiation regime of urbanised areas with various size ....140

Krystyna Bryś Rola terenowych stacji Akademii Rolniczej we Wrocławiu w badaniach klimatu solarnego Wrocławia i Dolnego Śląska ....141 Role of the field stations of the Agricultural University at Wrocław in cognition of the solar climate of Wrocław and Lower Silesia ....153

Zbigniew Caputa Pomiary mikroklimatyczne, gradientowe i bilansu promieniowania za pomocą automatycznych stacji pomiarowych ....155 The measurements of microclimate, gradients and radiation balance based on the automatic weather stations ....169

Jolanta Radosz, Zbigniew Caputa Koncepcja pomiarów składników bilansu cieplnego powierzchni czynnej za pomocą stacji terenowych ....171 A scheme of measurements of heat balance components over an active surface by means of a field station ....178

Grzegorz Durło, Sławomir Wilczyński, Edward Feliksik Rola leśnych posterunków pomiarowych w badaniach klimatycznych ....179 The role of forest measurement stations in climatological investigations ....187

Grzegorz Durło, Sławomir Wilczyński, Edward Feliksik Zastosowanie metod geoinformatycznych w opracowaniach mikroklimatycznych dla gospodarki leśnej ....189 Utilisation of geoinformatical tools in microclimatological studies for forest management ....197

Edward Feliksik, Sławomir Wilczyński, Grzegorz Durło Zmienność warunków termiczno-pluwialnych na stacji badań fitoklimatycznych na Kopciowej ....199 Variability of air temperature and precipitation at the phytoclimatic research station in Kopciowa ....204

Sławomir Wilczyński, Edward Feliksik, Grzegorz Durło Odchylenia od przeciętnego przebiegu średniej miesięcznej temperatury powietrza oraz miesięcznych sum opadów atmosferycznych w ciągu roku ....207 Deviations from average annual course of air temperature and precipitation ....213

Danuta Augustyn Wpływ zmian opadu i parowania z powierzchni wody na bilans wody stawów karpiowych ....215 Effect of changes in precipitation and evaporation from water surface on the water balance of carp ponds ....223

Leszek Łabędzki, Wiesława Kasperska-Wołowicz Zmienność warunków meteorologicznych i ewapotranspiracji użytków zielonych w dolinie górnej Noteci w latach 1972-2003 ....225 Variability of meteorological conditions and grassland evapotranspiration in the upper Noteć river valley in 1972-2003 ....238

Zbigniew Caputa, Grzegorz Kłys Rola stacji terenowej w badaniach podziemnych na przykładzie podziemi Tarnogórsko-Bytomskich ....239 The role of mobile units in the underground research in Tarnowskie Góry - Bytom area ....247

Terenowe badania geomorfologiczne i hydrologiczne

Jarosław Baranowski, Stanisław Kędzia, Zofia Rączkowska Badania przemarzania gruntu i przemieszczania pokryw w otoczeniu Hali Gąsienicowej ....251 The studies of ground temperature and slope cover movements in surroundings of the Hala Gąsienicowa (Tatra Mts.) ....260

Jacek Tylkowski Metodyka wydzielania sezonów morfogenetycznych ....263 Methods of distinguishing morphogenetical seasons ....273

Władysław Lange Kamil Nowiński Udział stacji limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego w Borucinie w badaniach jezior Pomorza ....275 Contribution of the limnological station of the University of Gdańsk in Borucino in the exploration of the lakes of Pomorze ....284

Robert Machowski Badania limnologiczne antropogenicznych zbiorników wodnych na Wyżynie Śląskiej ....285 Limnological investigation on anthropogenic water reservoirs in Silesian Upland ....295

Robert Szczepanek, Włodzimierz Banach, Wiesław Gądek, Marek Bodziony, Elżbieta Jarosińska, Marta Cebulska Zlewnia Soły - przykład racjonalnego wykorzystania systemów monitoringu hydrometeorologicznego ....297 Soła watershed: example of rational implementation of hydrometeorological monitoring systems ....303

Joanna Raczak, Mirosław Żelazny Funkcjonowanie małych zlewni pogórskich o różnym użytkowaniu w świetle badań hydrochemicznych (Łazy k. Bochni) ....305 Functioning of small Carpathian Foothills catchments with different landuse on the basis of streamwater chemical composition (Łazy k. Bochni) ....316

 

 
 
 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba; Webmaster: Agnieszka Wypych