Pracownicy Zakladu


 

J. Trepińska, Z. Olecki (red.)
2006
Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego
 
 

Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN 83-88424-16-5, 2006,

Recenzje: dr hab. Maria Dubicka, prof. Uniw. Wrocławskiego, prof. dr hab. Zygmunt Górka, dr hab. Wiesław Ziaja

 Spis treści

Od Redakcji ....11 Preface ....13

Profesor Barbara Obrębska-Starkel. Dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny ....15 Professor Barbara Obrębska-Starkel. The scientific, organizational and didactic achievements ....21

Publikacje prof. dr hab. Barbary Obrębskiej-Starkel ....27

Klimaty wybranych regionów Polski

Danuta Limanówka Klimat okolic Międzyrzeca Podlaskiego ....41 Climate in the vicinity of Międzyrzec Podlaski ....49

Barbara Olechnowicz-Bobrowska, Jakub Wojkowski Okresy termiczne w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (1991-2000) ....51 Thermal periods in the southern part of the Cracow-Częstochowa Upland (1991-2000) ....60

Zygmunt Olecki Roczne i dzienne wahania przezroczystości atmosfery na Pogórzu Wielickim ....63 Annual and daily variations in atmospheric transparency in the Wieliczka Foothills ....71

Dorota Matuszko Porównanie warunków nefologicznych i solarnych w Krakowie i Gaiku-Brzezowej ....73 Comparison of the nephological and solar conditions in Cracow and Gaik-Brzezowa ....81

Grzegorz Durło, Sławomir Wilczyński Zróżnicowanie temperatury powietrza w Dolinie Kobylańskiej ....83 Air temperature differentiation in the Kobylańska Valley ....93

Tadeusz Zawora Kierunki badań meteorologicznych w problematyce rozwoju terenów wiejskich ....95 Trends of meteorological research and the issues of rural areas development ....98

Historia badań klimatologicznych i wyniki badań zmian klimatu

Janina Trepińska, Dominika Ptak Dziewiętnastowieczne obserwacje meteorologiczne w Krakowie i ich znaczenie w badaniach współczesnych zmian klimatu ....101 Meteorological observations made in Cracow during the nineteenth century and their importance to the present research of climatic changes ....115

Alojzy Woś Termiczne pory roku w Poznaniu w drugiej połowie XX wieku ....117 Thermal seasons in Poznań in the second half of the 20th century ....126

Bogusław Michał Kaszewski Próba oceny zmian klimatu na Lubelszczyźnie w drugiej połowie XX wieku ....127 The attempt of climate changes assessment in the Lublin region in the second half of the 20th century ....138

Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek Zmienność opadów atmosferycznych na obszarze Polski w latach 1971-2000 ....139 Precipitation variability in Poland during the period of 1971-2000 ....147

Problematyka biometeorologiczna i bioklimatologiczna

Teresa Kozłowska-Szczęsna, Krzysztof Błażejczyk Biometeorologia człowieka w przeszłości, dziś i w przyszłości ....151 Human biometeorology - past, present and future ....159

Krzysztof Błażejczyk, Robert Twardosz Struktura bilansu cieplnego człowieka w różnych warunkach pogodowych i przy różnej aktywności fizycznej ....161 Human heat balance structure at various weather and at different physical activity ....171

Anita Bokwa Klimat, topoklimat i bioklimat Pogórza Wielickiego w świetle badań na Stacji Naukowej IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej ....173 Climate, topoclimate and bioclimate of the Wieliczka Foothills according to the data from the Research Station of the Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University in Gaik-Brzezowa ....180

Klimaty obszarów zurbanizowanych i problematyka rozwoju miasta

Janina Lewińska Ochrona klimatu miast - potrzeba i możliwości kształtowania ....185 Urban climate protection - need and possibilities of modifications ....191

Katarzyna Piotrowicz Zróżnicowanie warunków termicznych sezonu grzewczego w Krakowie ....193 Differentiation of the thermal conditions during heating seasons in Cracow ....202

Bolesław Domański Metropolia jako biegun wzrostu gospodarki opartej na wiedzy. Spojrzenie na Kraków w perspektywie kapitału ludzkiego ....203 Metropolis as a growth pole of knowledge-based economy. Cracow in the perspective of human capital ....214

Wpływ warunków klimatycznych na szatę roślinną

Zdzisław Bednarz Klimatyczne uwarunkowania przyrostu na grubość u limby (Pinus Cembra L.) z doliny Martello w Parku Narodowym Stelvio (Włochy) ....219 The influence of climatic conditions on tree ring widths of stone pine (Pinus Cembra L.) from the Martello Valley in the Stelvio National Park (Italy) ....230

Zdzisław Bednarz, Tadeusz Niedźwiedź Dendrochronologia świerka (Picea Abies (L.) Karst.) z Parku Narodowego Wysokie Taury (Austria) ....231 Dendrochronology of Norway spruce (Picea Abies (L.) Karst.) from the High Tauern National Park (Austria) ....246

Adam Wołk Badania mikroklimatyczne w terenie urzeźbionym a restytucja roślin chronionych i rzadkich ....247 The study of microclimate in ravined lands and restoration of protected and rare plants ....257

Problematyka klimatologiczno-hydrologiczna

Joanna Pociask-Karteczka Regionalne zróżnicowanie wpływu Oscylacji Północnoatlantyckiej na reżim rzek ....261 Regional differenciation of the North Atlantic Oscillation impact on river runoff ....268

Jolanta Święchowicz Wartości progowe opadu inicjującego proces spłukiwania na stokach pogórskich ....271 Rainfall threshold values for slope wash processes on foothill slopes ....283

Leszek Kowanetz Wpływ wysokości nad poziomem morza i formy terenu na wartości wskaźników parowania w zachodniej części Karpat polskich ....285 Influence of the altitude and the forms of terrain upon the evaporation index values in the western part of the Polish Carpathian Mts. ....299

Zagadnienia geomorfologiczne

Bogdana Izmaiłow Rola wiatru w rozwoju Mierzei Kurońskiej ....303 The role of the wind in the Curonian Spit development ....309

Elżbieta Gorczyca, Kazimierz Krzemień Wpływ ruchu turystycznego na przekształcanie rzeźby wybranych obszarów górskich ....311 The impact of tourist traffic on the relief transformation in selected mountains ....323

Anna Michno Rzeźba dorzecza dolnej Nidzicy ....325 Geomorphology of the lower Nidzica River catchment ....335

Cyrkulacja atmosfery a klimat

Jan Degirmendzic, Krzysztof Kożuchowski O drogach i kierunkach adwekcji mas powietrza nad obszar Polski ....339 About trajectories and directions of air mass advection over Poland ....349

Marek Nowosad Sezony cyrkulacyjne nad południową Polską ....351 Circulation seasons over southern Poland ....364

Zbigniew Ustrnul System Informacji Geograficznej jako narzędzie do konstrukcji cyfrowych map klimatycznych ....365 Geographic Information System as a tool for the construction of the digital climatic maps ....374

 

 
 
 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba; Webmaster: Agnieszka Wypych