Pracownicy Zakladu 

A. Bokwa, Z. Ustrnul (red.)
2004
Zastosowanie wybranych metod statystycznych w klimatologii

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN 83-88424-39-4, 2004, format B5, s. 170.

"W ostatnich kilkunastu latach nastąpiła prawdziwa rewolucja komputerowa, która objawiła się niesłychanie szybkim rozwojem nie tylko sprzętu komputerowego, ale także oprogramowania. (...) Klimatologia w zasadzie od początku swego istnienia wykorzystuje w bardzo szerokim zakresie statystyke. Wspomnianemu rozwojowi komputeryzacji nie towarzyszył jednak analogiczny wzrost poziomu wiedzy statystycznej wśród klimatologów. (...) Celem niniejszej monografii jest przegląd metod statystycznych najczęściej ostatnio stosowanych w klimatologii, które mozliwe są do wykorzystania poprzez dostępne na polskim rynku oprogramowanie. Jednocześnie przegląd ten zawiera, obok ogólnego opisu danej metody, najważniejsze doświadczenia i płynące stąd wnioski poszczególnych badaczy. (...) Niniejsza publikacja adresowana jest do szerokiego kregu odbiorców, na czele ze studentami początkowych lat różnych specjalizacji nauk geograficznych, nie tylko klimatologii, gdzie stosuje się podobne algorytmy analizy czasowo-przestrzennej."

(z przedmowy do tomu)


 
Spis treści

Przedmowa

Stanisław Węglarczyk, Wybrane problemy stosowania metod statystycznych

Joanna Wibig, O filtrowaniu szeregów czasowych

Krzysztof Fortuniak, Wybrane metody poszukiwania okresowej zmienności w szeregach klimatycznych

Maciej Feliks, O średniej rocznej temperaturze w Warszawie w ujęciu falkowym

Zbigniew Ustrnul, Metody analizy przestrzennej w badaniach klimatologicznych

Michał Marosz, Możliwości wykorzystania sztucznych sieci neuronowych w klasyfikacji pola wirowości ruchu powietrza nad Europą

Marek Nowosad, Z metodyki wydzielania sezonów cyrkulacyjnych

Jarosław Gabała, Zastosowanie analizy skupień do wydzielenia kompleksów pogodowych sprzyjających wystąpieniu wysokich i niskich stężeń zanieczyszczeń w Tarnowie

Anita Bokwa, Wykorzystanie analizy skupień do typologii dziennego przebiegu pionowych gradientów temperatury powietrza w przygruntowej warstwie powietrza na Pogórzu Wielickim

Krzysztof Jarzyna, Zastosowanie wybranych metod statystycznych w określaniu wpływu lokalnej i wielkoskalowej sytuacji meteorologicznej na warunki dyspersji zanieczyszczeń powietrza w Krakowie

Bogdan H. Chojnicki, Marek Urbaniak, Janusz Olejnik, Analiza wybranych charakterystyk statystycznych zbiorów wartości prędkości wiatru wykorzystywanych w obliczeniach strumieni masy i energii metodą kowariancji wirów


 
 
 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba; Webmaster: Agnieszka Wypych